ผู้ดูแลโปรแกรมประชุมออนไลน์ Zoom


คุณเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คุณชนิศวรา ชูสนิท
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
คุณไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
คุณปณิธาร บัวเผื่อน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา