เกี่ยวกับการขอใช้งานโปรแกรมประชุมออนไลน์ Zoom

ขั้นตอนการดำเนินการขอใช้งานโปรแกรมประชุมออนไลน์ Zoom

1. กรุณากรอกแบบฟอร์มขอใช้งานที่หน้าเว็บไซต์โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน http://zoom.psru.ac.th ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน
2. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่ง Account Zoom ให้ทางอีเมลของผู้ขอใช้ก่อนการใช้งานอย่างน้อย 1 วัน
3. ศูนย์ฯ จะจัดสรรการใช้งานให้กับผู้ใช้งานอย่างเหมาะสม ในที่นี้จะมีบริการสำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 4 Account
4. ทั้งนี้ สำนัก ฯ มีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อทำเป็นสถิติและปริมาณการใช้งาน เพื่อดำเนินการของบประมาณในการจัดซื้อสำหรับบริการหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยต่อไป
5. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณ Account Zoom เพิ่มเติม จำนวน 20 Account สำหรับให้หน่วยงานคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย